Book1Book2

Technique in microbiological study (Download)

Archea (Download)

Bacteria (Download) | งาน AIT 101 เรื่อง bacteria เก็บคะแนน 80% ของชั่วโมงที่สอนเรื่อง bacteria

Yeast (Download)

Control of Microgranism (Download)

Nutrient, Growth, Culture Collection (Download)

Application of Microorganism (Download)

Bioenergy (Download)

Microbe and Disease (Download)

midterm เต็ม 70 อ. ธนัท

56171010313 นายธนกร อภิชิตนรานนท์ 55
56171010329 น.ส. จุฑาทิพย์ เจ้าวันนะ 52
56171010353 นางสาวชวาลา สุขภิรมย์ 44
59171010005 นายกฤษกมล จันทร์ขาว 35
59171010010 น.ส.กัณฐิกา หมอกเจริญ 54
59171010012 น.ส.กานต์ธิดา เนียมศรี 50
59171010014 น.ส.กุลญาดา ตั้งประดิษฐพร 49
59171010015 น.ส.กุลณัฏฐ์ อยู่สุวรรณ 55
59171010016 น.ส.กุลสตรี แจ้งวงษ์ 53
59171010017 น.ส.ขนิษฐา วรชัย 45
59171010018 น.ส.จณิต เบ้าทอง 54
59171010020 น.ส.จริญญา องค์สวัสดิ์ 48
59171010021 นายจาฏุพัจน์ ตุงคะเสรีรักษ์ 60
59171010023 น.ส.จินดารัตน์ จำปาทิพย์ 54
59171010024 น.ส.จิรนันท์ ถ้วยทอง 46
59171010026 น.ส.จิราพร สุทธิสาร 51
59171010027 น.ส.จิราภา ถานะภิรมย์ 56
59171010030 น.ส.จุฑารัตน์ ประเสริฐพงษ์ 44
59171010034 น.ส.ชนากานต์ คงใหญ่ 45
59171010039 น.ส.ชลทิชา สุวรรณประเสริฐ 56
59171010041 น.ส.ชัญญานุช เศวตนันทน์ 50
59171010043 น.ส.ญาณิน โกเขื่อนขันธ์ 53
59171010045 นายฐณัชนนท์ คุณาสินเพ็ชร 48
59171010047 น.ส.ฐานิตา นันท์ธนวิมล 53
59171010048 น.ส.ฐิดายุ รามโกมุท 47
59171010050 น.ส.ฐิติกา อังกุรสิริไพบูลย์ 54
59171010054 น.ส.ณัฏฐนันท์ แสงจันทร์ 50
59171010062 น.ส.ณิชาภัทร อุทาวงศ์ 50
59171010063 น.ส.ณีรนุช บัวผาง 51
59171010068 น.ส.ทิฆัมพร อิ่มใจ 55
59171010070 นายธนพงษ์ โพธาราม 47
59171010071 น.ส.ธนพร กำเนิดชาติ 46
59171010072 น.ส.ธนพร วงศ์ไพบูลย์ขจร 51
59171010074 น.ส.ธนภรณ์ เพ็งจันทร์ 53
59171010076 น.ส.ธนัชชา ทองสว่าง 53
59171010078 น.ส.ธนาภรณ์ กำเลิศทอง 47
59171010080 น.ส.ธัญรดา พฤกษนันท์ 56
59171010083 น.ส.ธีราพร ปิยรัตนาภรณ์ 48
59171010084 น.ส.นงนภัส แจ้งบุญ 53
59171010086 น.ส.นภสร คุ้มเมือง 46
59171010087 น.ส.นภัสสร จิตติเรืองเกียรติ 41
59171010088 น.ส.นรินทิพย์ สุริยะน้อย 51
59171010089 น.ส.นรีรัตน์ คีบสูงเนิน 43
59171010093 น.ส.นิศานาถ ลีมี 43
59171010096 น.ส.เบญญทิพย์ คล่องคณิตสรณ์ 49
59171010097 น.ส.เบญญาภา แซ่อึ้ง 52
59171010098 นายปฏิพัทธ์ สิริพิสิฐวงศ์ 56
59171010099 นายปนิธิ กุนสุนทรธรรม 56
59171010101 นายปภาวิน หงษ์ทรงศักดิ์ 53
59171010104 น.ส.ปวิชญา แก่นจันทร์ 56
59171010105 น.ส.ปวิชญา จาตุรพิศานุกูล 52
59171010111 น.ส.พรชนก จันทร์มณี 49
59171010112 น.ส.พรพิมล ใจตรง 46
59171010113 น.ส.พรภัสสร จุฬาลักษณานุกูล 52
59171010116 น.ส.พลอย ห่านพงษ์ศักดิ์ 45
59171010120 น.ส.พิมพ์ชนก แสนเพื่อน 50
59171010121 น.ส.พิมลนาฏ อุ่ยเกียรติสกุล 42
59171010123 น.ส.แพรวา สุรวัฒนบูรณ์ 59
59171010124 น.ส.ฟ้าใส จันทร์แฉ่ง 50
59171010128 น.ส.ภัทรลภา ภควัตนิรัติศัย 43
59171010129 น.ส.ภัทรวดี ปลอกทอง 48
59171010132 น.ส.ภัสวดี เรืองสมบัติ 58
59171010134 น.ส.มณีรัตน์ เล็กละมุด 53
59171010137 น.ส.รสิตา แก้ววิเชียร 58
59171010139 น.ส.รัตนวลี พรามนัติ 45
59171010142 น.ส.ลลิตา บุญมาดี 58
59171010149 นายวิศรุต สหวงศ์เจริญ 48
59171010151 น.ส.ศวิตา แดงสกุล 57
59171010152 น.ส.ศศินันท์ สังข์ทองโรจน์ 40
59171010153 น.ส.ศิริลักษณ์ เกตุแก้ว 49
59171010155 นายศุภกร เอื้อมสราญวรกุล 44
59171010156 น.ส.สตรีรัตน์ ผดุงพงษ์ 49
59171010157 น.ส.สิริกุล จุมพรม 50
59171010158 น.ส.สิรินภา มณิชสาร 51
59171010159 น.ส.สิริยากร แสงธีรกิจ 51
59171010170 น.ส.สุพัชชา แสงสุข 47
59171010172 น.ส.สุวรรณา ใจจำนงค์ 46
59171010176 น.ส.อรกานต์ จงไกรจักร 52
59171010178 น.ส.อรินทร์รัตน์ แก่นภิรมย์ 55
59171010179 น.ส.อันดา เซ็มมุกดา 51
59171010185 น.ส.อุศมา สวัสดีผล 51
59171010188 น.ส.กนกนันท์ บุญพันธ์ 52
59171010190 น.ส.กัณณ์ณาพร วัฒนะอนุรักษ์ 54
59171010193 น.ส.เกวลิน อุดมศิลป์ 46
59171010201 นายจิรายุส มีเมืองเก่า 53
59171010203 น.ส.จุฬาลักษณ์ นุชนารถ 49
59171010206 น.ส.ชนาภา วรากรนิติกุล 48
59171010211 น.ส.ญาณิศา เหมือนวงศ์ธรรม 49
59171010212 น.ส.ฐิติพร พงษ์ประเสริฐ 48
59171010213 น.ส.ฐิติรัตน์ พิลึก 54
59171010215 น.ส.ณะกาญ นามปัญญาเลิศ 42
59171010219 น.ส.ณัฐการ ตันติวุฒิกุญชร 49
59171010221 นายณัฐพงศ์ เกิดมี 43
59171010223 น.ส.ณัฐสรีร์ เลิศเกษรพัฒนกุล 46
59171010227 น.ส.ธนาวดี พรมทอง 43
59171010228 น.ส.ธัญวลัย ฉัตรค้ำจุนเจริญ 47
59171010231 น.ส.ธันย์ชนก โคตมา 50
59171010233 น.ส.นภัสวรรณ นิธิจิตติกุล 55
59171010234 นายนราธร ลิ้มหัสนัยกุล 56
59171010235 น.ส.นันทิตา ฮวบสกุล 49
59171010236 น.ส.นันทิยา ไชยอ่อน 50
59171010237 น.ส.นิชารีย์ ศักดิ์ชัยภูมิ 37
59171010241 น.ส.เบญจมาศ กันธุ 51
59171010243 น.ส.ประภัสสร ผดุงโชค 48
59171010247 น.ส.พรณุพา แสงสว่าง 44
59171010248 น.ส.พักตร์สุดา ดุลย์ชูประภา 46
59171010252 นายพัทธนันท์ เลี้ยงบำรุง 57
59171010253 น.ส.พิมพ์ชนก จันทร์สวาท 47
59171010255 นายภัคพงศ์ วิเศษ 57
59171010257 น.ส.ภัทราวรรณ ลุนอุบล 52
59171010259 น.ส.ยุพารัตน์ บุญเสริฐ 58
59171010261 น.ส.รุ่งตะวัน บุญรอด 49
59171010263 นายลักษม์ พูลทรัพย์ 43
59171010268 น.ส.วศินี สิงหวสุรัตน์ 41
59171010269 น.ส.วิภาวินี ทองทิพย์ 42
59171010272 น.ส.ศิริภา ตุลบุตร 51
59171010273 นายศิริศักดิ์ สีดำ 52
59171010274 น.ส.ศุภรดา ชิวหะ 53
59171010280 นายสุทธิพัฒน์ กมลสุทธิไพจิตร 58
59171010281 น.ส.สุนันธิตา ผาสุขกิจ 50
59171010289 น.ส.อาภาวรรณ เที่ยงผดุง 50
59171010294 นายกิตติพงษ์ เกียรติสูงส่ง 58
59171010296 น.ส.จุฑามาศ ด้วงสุวรรณ 52
59171010300 นายณพงศ์ โลหะพูนตระกูล 56
59171010301 น.ส.ณัชชา หร่ายขุนทด 48
59171010303 น.ส.ธัญทิพ บุญเพ็ญศิลป์ 48
59171010312 น.ส.ฐานิตา ทิวทอง 51
59171010315 น.ส.ธัญญรัตน์ จันแปงเงิน 53
59171010316 น.ส.นุชนาฎ ทองมี 50
59171010317 น.ส.พิชชาภา แสงอร่าม 45
59171010318 น.ส.ภูริชญา จันทร์เลื่อน 43
59171010321 น.ส.สุกฤตา อังศุธาร 50
59171010325 น.ส.กรรณิการ์ วิริยะอ่องศรี 53
59171010326 น.ส.จันทกานต์ เธียรชัยบัณฑิต 59
59171010327 น.ส.จิรารัตน์ โต๊ะทอง 55
59171010329 น.ส.ปฏิมาภรณ์ พลแสน 46
59171010330 น.ส.ปิยวรรณ สินวาสนามงคล 55
59171010331 น.ส.เปมิกา สิงห์เรือง 54
59171010332 น.ส.พรทิพย์ บันลือพงศ์ 55
59171010333 น.ส.พุทธิพร แสงสินธุ์ 50
59171010334 น.ส.ลักขณา บุญทัน 49
59171010335 น.ส.สุภาสินี แก้วโกมลมาลย์ 46
59171010336 น.ส.อทิตยา เขียวชะอ่ำ 52
59171010338 น.ส.อารีนา บุญมา 50
59171010339 น.ส.กมลฉัตร ธรรมโกศล 44
59171010340 น.ส.กาญจนา กรรณเรศ 59
59171010341 น.ส.กาญมณี โยธี 51
59171010342 น.ส.กุลนิษฐ์ ศุภประเสริฐ 49
59171010343 น.ส.จิรวรรณ ชะนะทอง 54
59171010344 น.ส.ชรัญธร วงษ์ทองหลิน 43
59171010345 นายชินวัตร อุลฮัค 55
59171010346 น.ส.ณัฏฐา บัวแย้ม 44
59171010348 น.ส.บุษยมาส พวงเงิน 44
59171010349 น.ส.พรนภา บัวสอาด 48
59171010350 น.ส.พิชามญชุ์ บ่มกลาง 54
59171010352 น.ส.ศิริภัสสร์ โฆษิตธัญญสิทธิ์ 54
59171010353 นายศุภกร เอื้อมสราญวรกุล 43
59171010354 น.ส.สุธิดา ขันคำ 49
59171010358 น.ส.ดวงกมล รัตนกอง 47
59171010359 น.ส.ตวงภรณ์ ลาภสาร 44
59171010360 น.ส.นัทธมน ชัยชนะ 47
59171010361 นายปราศรัย ใจสมุทร 46
59171010362 น.ส.พุทธรักษา แสงอ่อน 43
59171010364 น.ส.ศศิกานต์ โหติธะนัง 47
59171010366 น.ส.เสาวลักษณ์ วรรณา 46
59171010368 น.ส.กนกวรรณ พิมเสน 40
59171010369 น.ส.จิรัชญา พุ่มโมรี 48
59171010370 น.ส.เพชรี แซ่เอียว 50

 

 

 

Login Form (AIT101)

กรุณาทำการสมัครก่อน ท่านจะได้ password ใน email ทำการ activate ตาม link นำ username และ password มาทำการ login เพื่อ ทำข้อสอบย่อยต่อไป

Copyright © 2019 www.thanut-swu.com. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect