แนะนำเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดลองใช้สำหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ธนัท อมาตยกุล สำหรับนิสิตสาขานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มสร้าง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เพื่อที่จะทดลองใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565  หากต้องการติดต่อเกี่ยวกับรายวิชา กรุณาติดต่อ อ.ธนัท อมาตยกุล ที่ Email Address: …