FIB213 Food Production System

Categories: second year
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

2(2-0-4)

ศึกษาระบบการผลิตอาหาร การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืช การตัดแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ หลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี การเสื่อมเสียของอาหาร การเตรียมวัตถุดิบและน้ำใช้เพื่อการผลิต การผลิตอาหารด้วยการหมัก การใช้ความร้อน การใช้อุณหภูมิต่ำ และการทำแห้ง การผลิตอาหารด้วยวิธีผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ การบรรจุ การใช้วัตถุเจอปนในอาหารในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่อย่างปลอดภัย

What Will You Learn?

 • ระบบการผลิตอาหาร
 • การเก็บเกี่ยววัตถุดิบ
 • หลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี
 • การเสื่อมเสียของอาหาร
 • การเตรียมวัตถุดิบและน้ำใช้เพื่อการผลิต
 • การผลิตอาหารด้วยการหมัก
 • การใช้ความร้อน
 • การใช้อุณหภูมิต่ำ และการทำแห้ง
 • การผลิตอาหารด้วยวิธีผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • การบรรจุ
 • การใช้วัตถุเจอปนในอาหารในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่อย่างปลอดภัย

Course Content

1. Introduction
course introduction introduction to food production system

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet